اولین همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي اقدام به برگزاری اولین همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر نموده‌اند
خدمات مراقبتي جامعه نگر، فصل نوینی از مراقبت های تخصصی است كه مشتمل بر مراقبت هاي پيشگيرانه در سطح جامعه براي گروههاي آسيب پذير و نيز مراقبتهاي تسكيني، بهداشتي و درماني براي بیماران مزمن و صعب العلاج، در قالب برنامه هايي همچون مراقبت در منزل ارائه مي گردد. خدمات مراقبتي جامعه نگر، هم اكنون جزو اولويتهاي برنامه ريزي در نظام سلامت كشور قرار دارد


 اولین همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر 

خدمات مراقبتي جامعه نگر، فصل نوینی از مراقبت های تخصصی است كه مشتمل بر مراقبت هاي پيشگيرانه در سطح جامعه براي گروههاي آسيب پذير و نيز مراقبتهاي تسكيني، بهداشتي و درماني براي بیماران مزمن و صعب العلاج، در قالب برنامه هايي همچون مراقبت در منزل ارائه مي گردد.  خدمات مراقبتي جامعه نگر، هم اكنون جزو  اولويتهاي برنامه ريزي در نظام سلامت كشور قرار دارد.

اهداف برگزاري:

تبيين راهكارهاي ارتقاء سلامت مادر و كودك در جامعه

تبيين راهكارهاي ارتقاء سلامت روان در جامعه

تبيين راهكارهاي ارتقاء سلامت معنوي در بيماران

تبيين راهكارهاي ورود كاركنان نظام سلامت در اجتماعي شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان 

 تبيين روشهاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در گروههاي آسيب پذير( كودكان، معلولان، سالمندان  و...)

تبيين راهكارهاي مداخلاتي در حوزه سلامت در آسيب هاي اجتماعي ( مانند اعتياد، بزهكاري و...)

تبيين راهكارهاي گسترش خدمات مراقبتي در جامعه با جلب مشاركت مردم در قالب همياران سلامت و همكاري مسئولين حوزه سلامت و...

تبيين راهكارهاي ارتقاء آگاهي عمومي در حوزه مراقبت سلامتي

تبيين راهكارهاي ارائه بهينه خدمات مراقبت در منزل

تبيين راهكارهاي توانمندسازي خانواده در حوزه مراقبت سلامتي

 محورهای همایش

        جامعه نگري در نظام سلامت
       آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
        پژوهش جامعه نگر در نظام سلامت
       ارزيابي سلامت مبتني بر جامعه
        پرستار و مراقبت هاي جامعه نگر
            نقش روانپرستار در ارتقاء سلامت روان جامعه نگر 

مامايي جامعه نگر
       نقش كاركنان نظام سلامت در اجتماعي شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
       ...نقش پرستار بهداشت جامعه در پيشگيري و مداخله در  آسيب هاي اجتماعي  مانند اعتياد، بزهكاري و
     ...  نقش پرستار در در پيشگيري و مداخله در  گروههاي آسيب پذيرمانند كودكان، سالمندان، معلولان و 
        جايگاه و نقش مديريت خدمات پرستاري و مامايي در پياده سازي و ارتقاء كيفيت خدمات مراقبتي جامعه نگربازگشت1396/09/20