این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

مجری برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی
دبیر همایش: دکتر مهران مجلسی
دبیر علمی همایش: مریم مقیمیان
دبیر اجرایی همایش: فرح فیروزه
حامی ویژه همایش: شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان
حامیان علمی همایش: سازمان نظام پرستاری استان اصفهان، مرکز پیشگیری و ارتقا سلامت امین
حامیان معنوی همایش: کانون حمد ایرانیان، مرکز طب پیشگیری و ارتقا سلامت آلا