این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همايش
.: محورهای همايش

 • جامعه نگري در نظام سلامت
 •    آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
 •  پژوهش جامعه نگر در نظام سلامت
 • ارزيابي سلامت مبتني بر جامعه
 • پرستار و مراقبت هاي جامعه نگر
 •  مامايي جامعه نگر
 • نقش كاركنان نظام سلامت در اجتماعي شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
 •  نقش پرستار بهداشت جامعه در پيشگيري و مداخله در  آسيب هاي اجتماعي  مانند اعتياد، بزهكاري و...
 • نقش پرستار در در پيشگيري و مداخله در  گروههاي آسيب پذيرمانند كودكان، سالمندان، معلولان و ...
 • نقش روانپرستار در ارتقاء سلامت روان جامعه نگر
 • جايگاه و نقش مديريت خدمات پرستاري و مامايي در پياده سازي و ارتقاء كيفيت خدمات مراقبتي جامعه نگر