این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > پانل های تخصصی
.: پانل های تخصصی

1- پانل تخصصی مراقبت در منزل: تهدیدها، فرصت ها، چالش ها
با همکاری: سازمان نظام پرستاری استان اصفهان
زمان برگزاری: 20 آذر      ساعت:15:00-16:00
اعضای پانل : دکتر احمد رضا یزدان نیک(رئیس سازمان نظام پرستاری استان اصفهان)
غلامرضا جمالی(مدیر پرستاری استان اصفهان)
خانمها: دکتر ماهرخ کشوری- دکتر محبوبه نم نباتی- آقای خسرو توکل
برای دریافت پوستر پانل تخصصی به بخش اطلاع رسانی قسمت فایل ها مراجعه شود.

2- پانل تخصصی  زایمان در منزل و مامای همراه
با همکاری انجمن مامایی استان اصفهان
زمان برگزاری: 20 آذر      ساعت:15:00-13:00
اعضای پانل: خانمها دکتر محبوبه والیانی(رئیس انجمن علمی مامایی استان اصفهان)
خانمها: شیران- شهابی- ترابی-ملک نایینی-فرید-کلینی
برای دریافت پوستر پانل تخصصی به بخش اطلاع رسانی قسمت فایل ها مراجعه شود.

3- پانل تخصصی زایمان فیزیولوژیک
با همکاری انجمن مامایی استان اصفهان
زمان برگزاری: 20 آذر      ساعت:15:00-13:00
اعضای پانل: خانمها دکتر محبوبه والیانی(رئیس انجمن علمی مامایی استان اصفهان)
خانمها: دکتر ریحانی- ابراهیمی- پیرهادی-آقاجانی
برای دریافت پوستر پانل تخصصی به بخش اطلاع رسانی قسمت فایل ها مراجعه شود.

4- پانل تخصصی ماموریت توسعه علوم پرستاری در طرح تحول نظام سلامت
با همکاری: مرکز ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زمان برگزاری: 20 آذر      ساعت:10:15-9:10
اعضای پانل: دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)
دکتر نصرالله علیمحمدی- دکتر احمدرضا یزدان نیک- دکتر پروانه اباذری- دکتر عاطفه افشاری- دکتر پروانه خراسانی (اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری)
برای دریافت پوستر پانل تخصصی به بخش اطلاع رسانی قسمت فایل ها مراجعه شود.