این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > راهنماي تهيه پوستر
.: راهنماي تهيه پوستر


 قالب مورد تاييد براي ارائه مقاله به صورت  پوستر را از منوي اطلاع رساني قسمت فايلها دريافت نماييد.