این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

-        جامعه نگري در نظام سلامت

-        آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

-        پژوهش جامعه نگر در نظام سلامت

-        ارزيابي سلامت مبتني بر جامعه

-        پرستار و مراقبت هاي جامعه نگر

-        مامايي جامعه نگر

-        نقش كاركنان نظام سلامت در اجتماعي شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان

-        نقش پرستار بهداشت جامعه در پيشگيري و مداخله در  آسيب هاي اجتماعي  مانند اعتياد، بزهكاري و...

-        نقش پرستار در پيشگيري و مداخله در  گروههاي آسيب پذيرمانند كودكان، سالمندان، معلولان و ...

-        نقش روانپرستار در ارتقاء سلامت روان جامعه نگر

 

-        جايگاه و نقش مديريت خدمات پرستاري و مامايي در پياده سازي و ارتقاء كيفيت خدمات مراقبتي جامعه نگر